Almi Företagspartner och Region Skåne har beviljat Envir AB Affärsutvecklingscheckar för internationalisering. Envir erhåller ett stöd med 50 % av de bidragsgrundande kostnaderna. Almi och Regions Skånes bedömning är att sökanden har förutsättningar att framgångsrikt genomföra utvecklingsinsatsen och att den utvecklade varan/tjänsten kommer att ge företaget ökad konkurrenskraft.

Envir var på den nordiska workshopen om plaståtervinning i Köpenhamn där de senaste resultaten från tre forskningsprojekt om plastinsamling och återvinning inom Nordic Waste Group (NAG) presenterades. Envir bjöds in till workshopen för att berätta om ett insamlingssystem för plastförpackningar som har visat ett bra resultat när det gäller kvalité och kvantitet på den insamlade plasten. Fastighetsnära insamling av plast med fyrfackskärl från villahushåll i Helsingborg presenterades vid det tillfället.

Malmö Stad har ansökt om bidrag från Vinnova för att utveckla en manual för genomförande av plockanalyser baserat på avfall i papperskorgar. Envir har av Malmö Stad fått i uppdrag att utveckla metoden för hur plockanalyser utförs med avseende på hushållsavfall, analysera var och hur avfall i stadsmiljö uppkommer, samt bestämmer den ungefärliga sammansättningen hos avfall i stadsmiljö.

Göteborgs Stads upphandlingsenhet har för Göteborgs Stad, Ale kommun, Härryda kommun, Härryda Energi AB, Härryda Elhandel AB, Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun inklusive kommunala bolag, Lilla Edets kommun, Mölndals Stad, Partille kommun, Stenungssunds kommun, Tjörns kommun, samt Tjörns Bostads AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns hamnar AB, Öckerö kommun inklusive kommunala bolag upphandlat plockanalyser för de närmaste tre åren. Totalt beräknas mellan 40 och 80 stycken plockanalyser genomföras. De första analyserna beräknas att kunna genomföras under november 2014.

Envir har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet AB fått finansiering från Plastkretsens Stiftelse för Forskning och Stiftelsen IVL för att genomföra ett forskningsprojekt med namn: ”En självklarhet eller ett nödvändigt ont?” Ett kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar.

Målet med projektet är att ta fram kunskap om möjligheter, motivatorer och hinder för en ökad källsortering av plastförpackningar, varför privatpersoner (hushåll) väljer samt inte väljer att källsortera plastförpackningar och vilken typ av plastförpackningar som privatpersoner är bättre respektive sämre på att källsortera, samt möjliga orsaker till agerandet. Kunskapen ska leda till ökad förståelse för vad som skulle motivera privatpersoner att i högre utsträckning källsortera plastförpackningar. Envir kommer att utföra plockanalys på både källsorterade plastförpackningar och restavfall i de utvalda områdena i en pilotkommun. Resultaten från plockanalyserna ger dels kunskap om vilka plastförpackningar som källsorteras i högre respektive lägre omfattning, dels ger resultaten underlag till utformning av enkätfrågor till hushållen. Projektet startar den 1:e september 2014 och avslutas senast den siste september 2015.

Upphandlingen omfattade kommunerna; Sundsvall, Ånge, Timrå, Sollefteå, Örnsköldsvik, Kramfors och Härnösand. Avtalet är på tre år och årligen ska ca 10 stycken plockanalyser genomföras på framför allt hushållens restavfall.

Envir var utställare vid AvfallSveriges årsmöte i Borås. Stort intresse från deltagare kring plockanalyser.

Nordiskt projekt med fokus på källor till marin nedskräpning. Varje år dumpas miljoner ton avfall och skräp i världens hav. Sakta men säkert förvandlas haven till vår tids största deponi – med avfall som ingen äger och som ingen tar ansvar för. Ett av Håll Sverige Rents viktigaste områden är att mäta skräpet på våra stränder. Projektet ”Marin nedskräpning och dess källor i nordiska vatten” delfinansieras av Nordiska Ministerrådet. Målsättningen är att ta fram ny kunskap och föreslå åtgärder för hur man kan förebygga nedskräpning. Inom projektet genomför Envir just nu plockanalyser på tre kubikmeter skräp som samlades in vid tre stränder i västra Sverige. Syftet med plockanalyserna är att bestämma skräpets typ och härkomst och kunna jämföra resultat med andra undersökningar som görs i andra länder.

Næste side »