Envir har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet AB fått finansiering från Plastkretsens Stiftelse för Forskning och Stiftelsen IVL för att genomföra ett forskningsprojekt med namn: ”En självklarhet eller ett nödvändigt ont?” Ett kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar.

Målet med projektet är att ta fram kunskap om möjligheter, motivatorer och hinder för en ökad källsortering av plastförpackningar, varför privatpersoner (hushåll) väljer samt inte väljer att källsortera plastförpackningar och vilken typ av plastförpackningar som privatpersoner är bättre respektive sämre på att källsortera, samt möjliga orsaker till agerandet. Kunskapen ska leda till ökad förståelse för vad som skulle motivera privatpersoner att i högre utsträckning källsortera plastförpackningar. Envir kommer att utföra plockanalys på både källsorterade plastförpackningar och restavfall i de utvalda områdena i en pilotkommun. Resultaten från plockanalyserna ger dels kunskap om vilka plastförpackningar som källsorteras i högre respektive lägre omfattning, dels ger resultaten underlag till utformning av enkätfrågor till hushållen. Projektet startar den 1:e september 2014 och avslutas senast den siste september 2015.

september 1st, 2014

Posted In: Nyheter