Forskning og utvikling

Envir driver egne forskningsprosjekt og deltar som partner i andre forskningsprosjekt der avfall og gjenvinning står sentralt.

Pågående forskningsprosjekt

Envir har sammen med IVL Svenska Miljöinstitutet AB fått tildelt finansiering fra Plastkretsens Stiftelse för Forskning og Stiftelsen IVL for å gjennomføre et forskningsprosjekt kalt: «En selvfølgelighet eller et nødvendig onde? En kunnskapsbasis for økt kildesortering av plastemballasje»

Målet med prosjektet er å få fram kunnskap om muligheter, motivasjon og hinder for økt kildesortering av plastemballasje, hvorfor privatpersoner (husholdninger) velger eller ikke velger å kildesortere plastemballasje, og hvilke typer plastemballasje privatpersoner er bedre eller dårligere på å kildesortere, samt mulige årsaker til atferden. Kunnskapen skal lede til større forståelse for hva som kan motivere privatpersoner til å kildesortere plastemballasje i større utstrekning. Envir skal utføre plukkanalyser på både kildesortert plastemballasje og restavfall i utvalgte områder i en pilotkommune. Resultatet fra plukkanalysene gir delvis kunnskap om hva slags plastemballasje som kildesorteres i større eller mindre omfang. Delvis gir resultatet også grunnlag for utforming av spørreundersøkelser til husholdningene. Prosjektet starter 1. september 2014 og avsluttes senest 30. september 2015.

Avsluttede forskningsprojsekt

Marin forsøpling og dens kilder i nordisk vann. I løpet av 2014 utførte Envir sammen med Håll Sverige Rent et pilotprosjekt med hensikt å finne nye måter å spore opp kildene til forsøplingen. Prosjektet «Marin forsøpling og dens kilder i nordiske vann» ble delfinansiert av Nordiska Ministerrådet. Målsettingen er å avdekke ny kunnskap og foreslå tiltak for hvordan forsøpling kan forebygges.

Waste to Resources er et interregionalt prosjekt innen South Baltic Program 2010 – 2013. Avfallsminimering for små og mellomstore bedrifter. Resultatet viste at mer enn 80% av bedriftenes usorterte avfall kan gjenvinnes.