Forsknings och utveckling

Envir driver egna forskningsprojekt samt deltar såsom partner i forskningsprojekt där avfall och återvinning är centralt.

Avslutade forskningsprojekt

Envir har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet AB fått finansiering från Plastkretsens Stiftelse för Forskning och Stiftelsen IVL för att genomföra ett forskningsprojekt med namnet: “En självklarhet eller ett nödvändigt ont? Ett kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar.”

Målet med projektet är att ta fram kunskap om möjligheter, motivatorer och hinder för en ökad källsortering av plastförpackningar, varför privatpersoner (hushåll) väljer samt inte väljer att källsortera plastförpackningar och vilken typ av plastförpackningar som privatpersoner är bättre respektive sämre på att källsortera, samt möjliga orsaker till agerandet. Kunskapen ska leda till ökad förståelse för vad som skulle motivera privatpersoner att i högre utsträckning källsortera plastförpackningar. Envir kommer att utföra plockanalys på både källsorterade plastförpackningar och restavfall i de utvalda områdena i en pilotkommun. Resultaten från plockanalyserna ger dels kunskap om vilka plastförpackningar som källsorteras i högre respektive lägre omfattning, dels ger resultaten underlag till utformning av enkätfrågor till hushållen. Projektet genomfördes mellan den 1:e september 2014 – 30:e september 2015

Du kan ladda ner och läsa rapporten här:

Marin nedskräpning och dess källor i Nordiska vatten. Under 2014 genomförde Envir tillsammans med Håll Sverige Rent ett pilotprojekt med syfte att på nya sätt att bedöma skräpets härkomst. Projektet ”Marin nedskräpning och dess källor i nordiska vatten” delfinansieras av Nordiska Ministerrådet. Målsättningen är att ta fram ny kunskap och föreslå åtgärder för hur man kan förebygga nedskräpning.

Waste to Resources ett interregionalt projekt inom South Baltic Program 2010 – 2013. Avfallsminimering för små och medelstora företag. Resultatet visade att mer än 80 % av ett företags osorterade avfall kan återvinnas.